KONKURS PLASTYCZNY

Poniżej : regulamin konkursu, karta informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

REGULAMIN WYDARZENIA

 

NAZWA WYDARZENIA:

NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI WIELKANOCNEKONKURS PLASTYCZNY

ORGANIZATOR:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.

TERMIN:

PRACE KONKURSOWE STARANNIE ZAPAKOWANE NALEŻY PRZESŁAĆ

DO 05 KWIETNIA 2019 ROKU

BIURO ORGANIZACYJNE:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY , UL. FLORIAŃSKA 18 A, 63 – 720 KOŹMIN WLKP.

 

CEL WYDARZENIA:

CELEM KONKURSU JEST PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ ZACHOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH

ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI I ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ W DZIEDZINIE PLASTYKI.

 

VI) WARUNKI UCZESTNICTWA:

KONKURS ROZGRYWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

I KATEGORIA : DO 6 LAT

II KATEGORIA: 7 – 10 LAT

III KATEGORIA: 11 – 14 LAT

IV KATEGORIA: 15 LAT I WIĘCEJ

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY OPISAĆ WG WZORU:

IMIĘ ……………….. NAZWISKO…………………………………

WIEK ……... KLASA ………………

ADRES SZKOŁY LUB ZAMIESZKANIA………………………..………

TEL. …………………………………...…..

 

PRACE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE INDYWIDUALNIE LUB ZBIOROWO

Z ZAŁĄCZONYM IMIENNYM WYKAZEM I PODZIAŁEM NA KAT. WIEKOWE

FORMAT: A5

PRACE NA KONKURS POWINNY BYĆ ZAPREZENTOWANE W DOWOLNEJ TECHNICE (MALARSTWO, GRAFIKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, COLLAGE, TECHNIKI MIESZANE). PRACE NIE POWINNY BYĆ WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANE

 

 

VII) SPOSÓB OCENY/ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU :

OCENY PRAC DOKONA KOMISJA POD KIERUNKIEM KOORDYNATORA KONKURSU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

NAWIĄZANIE DO TRADYCJI • WALORY ARTYSTYCZNE, • ESTETYKA WYKONANIA, • ORYGINALNOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ.

VIII) NAGRODY :

JURY KONKURSOWE PRZYZNA NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE PRZEZ ORGANIZATORA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH.

IX) INFORMACJE KOŃCOWE

ORGANIZATOR ORAZ JURY MA PRAWO DO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I PODZIAŁU NAGRÓD

PRACE NAGRODZONE POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORA

KOSZTY PRZEJAZDU PO ODBIÓR NAGRÓD POKRYWAJĄ UCZESTNICY KONKURSU

PRACE NIENAGRODZONE MOŻNA ODEBRAĆ (OSOBIŚCIE) W TERMINIE

2 TYGODNI PO ZAKOŃCZONEJ WYSTAWIE W OŚRODKU KULTURY PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 18 A

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE ZGÓD – W ZAŁĄCZNIKU (ZEZWOLENIE

NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH)Z PRACĄ PLASTYCZNĄ WYPEŁNIONYCH PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA.

 

X DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM:

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

3. Nazwa szkoły / placówki delegującej uczestnika

4. Wizerunek

5. Adres szkoły lub zamieszkania

6. Telefon

7. Wiek uczestnika

8. Klasa