Deklaracja dostępności GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe
 • część dokumentów nie ma warstwy tekstowej (np. skany dokumentów). Treści te nie zostaną poprawione ponieważ niosłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • brak napisów i transkrypcji dla umieszczonych na stronie filmów pochodzących z serwisu https://www.youtube.com, poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • pod częścią zdjęć brak opisów, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Ziętkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 721 66 57

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim mieści się w dwóch budynkach:

 • – Ośrodek Kultury ul. Floriańska 18a
 • – sala widowiskowo – kinowa „Mieszko” ul. Borecka 18
 1. Budynki Ośrodka Kultury przy ul. Floriańskiej 18a oraz przy ul. Boreckiej 18 są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejścia do budynków przy ul. Floriańskiej 18a oraz przy ul. Boreckiej 18 zawierają podjazdy umożliwiające wjazd do budynków dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynki przy ul. Floriańskiej 18a oraz Boreckiej 18 mają podjazdy do wózków inwalidzkich i są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Na terenie Ośrodka Kultury przy ul. Floriańskiej 18a znajduje się parking ze swobodnym wjazdem, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. W pobliżu budynku przy ul. Boreckiej 18 znajdują się miejsca parkingowe, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku przy ul. Floriańskiej 18a znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 7. W budynku przy ul. Boreckiej 18 nie ma windy umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 8. Budynek przy ul. Floriańskiej 18a jest wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą swobodne poruszanie się po całym obiekcie osobom niepełnosprawnym;
 9. Budynek przy ul. Boreckiej 18 jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową na poziomie parteru.
 10. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 11. Do budynków można wejść z psem asystującym.
 12. W Gminnym Zespole Instytucji Kultury nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 13. W Gminnym Zespole Instytucji Kultury nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka obcego.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego