Gminny Zespół Instytucji Kultury (GZIK) to samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim. Terenem  działania GZIK jest  obszar gminy Koźmin Wielkopolski. Organizatorem GZIK jest Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim, która również sprawuje nad GZIK nadzór.

Celem podstawowym GZIK są działania zmierzające do realizacji polityki kulturalnej Państwa skorelowane w nowoczesnej formie merytorycznej i organizacyjnej, których priorytetem jest zaspokajanie potrzeb  lokalnej społeczności dostępu do dóbr kultury i działalności kulturalnej.

GZIK prowadzi swoją działalność w następujących zakresach: edukacji kulturalnej, rozwoju i promowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zakrojone na szeroką skalę działania w zakresie szeroko rozumianego upowszechniania kultury.

Szczegółowa oferta  oraz  zakres działalności jest publikowany, odświeżany i modyfikowany na bieżąco w zależności od potrzeb i zmian. Osoby szczególnie zainteresowane zapraszamy do pozostałych zakładek naszej witryny.

Gminny Zespół Instytucji Kultury powstał w roku 2001 jako GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY i KULTURY FIZYCZNEJ ( GZIKiKF). W skład ówczesnego Zespołu weszły:

 1. Ośrodek Kultury
 2. Sala „Kino MIESZKO”
 3. Biblioteka Publiczna
 4. Miejski Basen Kąpielowy

W roku 2010 Miejski Basen Kąpielowy przekazany został nowo powstałemu Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Koźminie Wlkp. i od tego momentu nie tylko ze sfery zarządzania, ale i z nazwy instytucji zniknął element "Kultury Fizycznej" a pozostała część nazwy: GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY -  czyli w skrócie GZIK - obowiązuje do  dzisiaj.

 

Działalność wystawiennicza

W strukturze GZIK funkcjonuje sekcja plastyczna, która oprócz typowych zadań z zakresu edukacji artystycznej np.: kółka plastyczne dla dzieci, kółko modelarskie, zajęcia z seniorami, różnorakie warsztaty z zakresu szeroko rozumianej plastyki i rękodzieła artystycznego, czy plenery rzeźbiarsko – malarskie -  oferuje możliwość prezentacji prac w Galerii „Nad Kinem” w budynku Kina Mieszko przy ul. Boreckiej 18.

Ekspozycje własne, są aranżowane w holu obiektu oraz w Sali studyjnej na 1 piętrze (stąd nazwa Galerii). Odbywają się tu wernisaże zarówno artystów amatorów, jak i profesjonalistów. Pokazywane są tu również prace będące pokłosiem konkursów plastycznych ogłaszanych przez GZIK  jak i innych podmiotów.

Galeria „Nad Kinem” to jedyne miejsce w miasteczku, gdzie praktycznie przez cały rok prowadzi się stałą działalność wystawienniczą (zarówno własną GZIK jak i przy współpracy z innymi organizatorami czy samodzielnymi i niezależnymi kuratorami).

 Zadania Ośrodka Kultury:

 • realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury
 • prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem opierającej się na założeniach polityki kulturalnej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
 • rozwój i podnoszenie życia kulturalnego mieszkańców miasta i gminy
 • rozwijanie zainteresowań umysłowych i artystycznych
 • prowadzenie działalności inicjującej i popularyzującej rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i hobbystycznego
 • rozwijanie społecznej i samorządowej aktywności kulturalno – wychowawczej
 • koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych i metodycznych oraz prowadzenie dokumentacji działalności kulturalno – wychowawczej na terenie miasta i gminy
 • pomoc instrukcyjno – metodyczna i organizacyjna placówkom upowszechniania kultury na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz społecznemu aktywowi kulturalnemu
 • współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społeczno – politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Obok priorytetowej działalności Ośrodka Kultury istnieją  inne formy  inspirujące młodych artystów do aktywności na polu kultury i sztuki i umożliwiające im praktykę w zakresie warsztatu scenicznego. Należą do nich chóry, orkiestry, zespoły muzyczne, wokalne, taneczne... i inne. 

GZIK organizuje liczne koncerty, eventy i inne imprezy artystyczne w formie własnych i lokalnych produkcji oraz realizuje zlecenia w tej materii, a także jest często ich współorganizatorem, Są to przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, ale również regionalnym i lokalnym.

 Zadania Biblioteki Publicznej:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy  i gospodarczy
 • kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek filialnych oraz oddziałów i punktów bibliotecznych
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów w szpitalach oraz innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących gmin, a także materiałów informacyjnych  o charakterze regionalnym
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci
 • prowadzenie działalności wydawniczej propagującej przeszłość historyczną i współczesność środowiska koźmińskiego
 • rozpowszechnianie wydawnictw regionalnych.

Wirtualny spacer po sali "Kino MIESZKO"

Wirtualny spacer po Ośrodku Kultury